Odborné učebny pro automatizaci a robotiku

 

Projekt:  

ODBORNÉ UČEBNY PRO AUTOMATIZACI A ROBOTIKU 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016451 

Program: 06 Integrovaný regionální operační program 

Výzva: 21. výzva ZSITI/OVA/IROP_SC.2.4-střední školy III. 

Rozpočet: 4 535 574,— Kč 

 

Předmětem projektu jsou tři specializované učebny, díky kterým dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na střední odborné škole EDUCA. Jedná se o robotickou učebnu, SMART učebnu a odbornou IT učebnu s modernizovaným vybavením pro vzdělávání cílových skupin projektu. Odborné učebny budou primárně sloužit pro výuku školeních vzdělávacích programů v technickém oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Celková okamžitá kapacita učeben bude 48 žáků. 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi za pomocí dvou nově vybudovaných odborných učeben: ROBO učebna a SMART učebna a jedné modernizované IT učebny. Tyto učebny budou primárně sloužit žákům technického maturitního oboru Informační technologie studujících školní vzdělávací programy "Automatizace a robotika" a "Počítačová grafika".  

 

Tyto odborné učebny pomohou k tomu, aby se studenti prakticky seznámili se zařízeními, která jsou využívána nejen na mnoha automatizovaných výrobních linkách v průmyslu, ale zároveň se čím dál více využívají i v domácnostech Vzhledem k tomu, že se jedná obory Informační technologie v rámci RVP, tak záměrem je, aby tito žáci byli schopni zařízení správně ovládat, programovat a nastavovat. Hlavními profilujícími předměty jsou Robotika, Automatizace, Programování a Praxe. 

 

Sekundárním cílem také je zlepšit kvalitu výuky odborných informatických předmětů i u dalších žáků napříč maturitními i učebními obory v modernizované IT učebně. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zvýšení odbornosti, kdy studenti budou moci využívat nové moderní technologie ve vazbě na jejich obor studia, požadavky zaměstnavatelů a technologie které dnes používají. 

 

Dílčí cíle tedy jsou: 

- vybudování dvou nových odborných učeben SMART a ROBO 

- modernizace jedné odborné IT učebny 

- pořízení nových výukových pomůcek a nábytku do výše uvedených učeben 

- prohloubení digitálních kompetencí u žáků 

 

 

 

Ing. Kramolišová Lidmila 

jednatelka