Přístup do sítě školy

PŘÍSTUP DO ELEKTRONICKÉ SÍTĚ ŠKOLY, PŘÍSTUP NA INTERNET

Přístup do sítě školy a na internet mají pouze uživatelé, kteří mají - uživatelské jméno a heslo - žáci a zaměstnanci školy. 

Hosté musí požádat o přístupové údaje vedení školy. 


I. Práva a povinnosti uživatele sítě
1. Používání sítě školy je výsadou, nikoli nárokovatelným právem. Nesprávné používání sítě může
vést ke zrušení této výsady. Co je a není správné používání sítě definují učitelé nebo správci
školní sítě na základě ustanovení tohoto dokumentu, případně dalších nařízení vydaných
vedením školy.


2. Správce sítě si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů prohlížet a kontrolovat školní účty
včetně souborů.


3. Povoleno je pouze takové využití sítě, které je v souladu s výukovými a pracovními
aktivitami ve škole. Používání různých vzdálených zdrojů a sítí jiných organizací musí být v
souladu s pravidly a omezeními stanovenými těmito organizacemi.


4. Zakázány jsou veškeré aktivity, které jsou v rozporu s předpisy nebo zákony České
republiky nebo předpisy a zákony státu, ve kterém se nachází využívaný síťový zdroj, popř. s
předpisy organizace, která síťový zdroj provozuje.


5. Přenášení jakýchkoli informací, které jsou v rozporu s platnými zákony a vyhláškami, je
přísně zakázáno. Platí to například pro materiály chráněné autorským zákonem nebo obchodním
či státním tajemstvím, materiály neslušné a schopné vyvolat strach nebo odpor. Dále je
zakázáno jakékoli komerční využití sítě jmenovitě pro reklamu a ovlivňování politických názorů.


6. Nesprávné využívání sítě musí být neprodleně oznámeno vedení školy případně orgánům
činným v trestním řízení.


7. Využije-li žák placených služeb v síti Internetu na nákup zboží, služeb nebo placené registrace, je
povinen neprodleně uhradit veškeré náklady s tímto spojené.


8. Každý uživatel sítě je povinen respektovat všeobecně uznávaná etická pravidla pro práci v
síti. Patří k nim například (nejen) tato:

 

  • dodržování pravidel slušného chování stejně jako při jiném osobním styku s lidmi ve škole i mimo ni
  • zdvořilost, použití vhodného jazyka. Není přípustné používat vulgární výrazy, urážky apod.,
  • není přípustné používat systém neuváženým a frivolním způsobem, někoho obtěžovat apod.,
  • není vhodné zveřejňovat osobní informace jako např. domácí adresy, tel. čísla apod.,
  • je žádoucí využívat vždy topologicky nejbližších zdrojů,
  • není přípustné bezdůvodně přetěžovat síť.

II. Zodpovědnost

Správce sítě nepřebírá zodpovědnost za žádné ztráty ani poškození dat způsobené užíváním sítě a
chováním uživatele sítě. V žádném případě škola ani správce sítě neodpovídá za
informace zveřejňované v síti jinými subjekty.


III. Bezpečnost


Uživatel se zavazuje, že se žádným způsobem nepokusí nedovoleným způsobem narušit
bezpečnost ani výkonnost systému, že se nepokusí získat přístup k datům (dopisy, soubory,
hesla) jiných subjektů. Tento zákaz platí naprosto stejně pro lokální počítačový systém školy
jako pro systémy jiných vzdálených organizací. V případě prokázaného porušení tohoto
ustanovení ponese veškeré prokazatelné náklady na odstranění vzniklých škod.