Závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020

Výsledek obrázku pro závěrečná zkouška logo

Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).
Pokud žák ukončí poslední ročník neúspěšně:

 1.  má 3 a více nedostatečných – do konce června požádá ředitele školy o opakování ročníku.
 2.  má 1 až 2 nedostatečné, případně neklasifikováno: 
 • požádá ředitele školy o dřívější termín vykonání opravných zkoušek nebo náhradních zkoušek k doplnění klasifikace (formulář u TU) a koná zkoušky v červnu.          K závěrečné zkoušce jde v náhradním termínu v září.
 • pokud nepožádá o dřívější termín, koná náhradní zkoušky k doplnění klasifikace či opravné zkoušky v srpnu, ale pokud neuspěje, nelze již požádat ŘŠ o opakování ročníku, žádá o tzv. přijetí do vyššího ročníku. Pokud uspěje u zkoušek, koná záv. zkoušku v náhradním termínu v září.

Obsah a forma závěrečné zkoušky

 • Závěrečná zkouška se skládá z těchto 3 částí:
  • písemná zkouška,
  • praktická zkouška z odborného výcviku,
  • ústní zkouška.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou nebo písemnou formou. V případě písemné formy, ředitel školy prostřednictvím informačního systému NZZ vygeneruje z banky úkolů pro každého žáka jedno téma, které žákovi přidělí. 
  Výsledky písemné zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek. Čas pro volbu tématu je stanoven na 15 minut a bezprostředně předchází písemné zkoušce.
 • Hodnocení písemné části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise. O schválení hodnocení pís. části zkoušky je vyhotoven písemný zápis.
 • Praktická zkouška se koná dle rozpisu, který je zveřejněn na hlavní nástěnce v přízemí hlavní budovy školy. Ředitel školy vybírá z jednotného zadání ZZ nejméně jedno téma, vybere-li více, žáci si téma losují. Hodnocení praktické části ZZ probíhá podle platných předpisů nové ZZ. Hodnocení schvaluje příslušná komise.
 • Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Před zahájením ústní zkoušky, případně praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů stanovených ředitelem školy.

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO JARO 2020 JE V SOUBORECH KE STAŽENÍ DOLE. 

Termíny:

 • písemná část - úterý 2. června 2020
 • praktická část - středa a čtvrtek 3. a 4. června 2020
 • ústní část - pátek 13. června 2020

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky

Klasifikace jednotlivých zkoušek se provádí podle následující stupnice prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ (započítává se do něj klasifikace z jednotlivých zkoušek) provádí zkušební komise podle stupnice:

 • prospěl s vyznamenáním - prům. prospěch žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 1,5.
 • prospěl – žák nemá u ZZ z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný
 • neprospěl – žák má u ZZ z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný.

Celkové hodnocení ZZ včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

Opravné zkoušky

 • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky - formulář u TU či ZŘŠ!
 • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce v přízemí budovy školy.
 • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na hlavní nástěnce v přízemí budovy školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u TU či ZŘŠ!
 • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.
 • Používá-li žák při zkoušce nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit. Pak se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný

Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa

Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku. Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají ZZ v září či později.

Do kdy jste žáky školy

Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně ZZ, přestává být žákem školy. Nevykonal-li žák ZZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Aktualizovane_otazky_ze_sveta_prace.pdf
Den_ukonceni_vzdelavani.pdf
Organizace - závěrečné zkoušky.pdf
Prihlaska na opravnou zkousku.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě