Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

OFICIÁLNÍ INFORMACE MŠMT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NALEZNETE - ZDE (www.prihlaskynastredni.cz)

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

MATURITNÍ OBORY:

Výsledky - Automatizace a robotika

Výsledky - Počítačová grafika

Výsledky - Business a právo

Výsledky - Management sportu a zdravý životní styl

Výsledky - Cestovní ruch

UČEBNÍ OBORY:

Výsledky - Grafický design

Výsledky - Pracovník obchodu

 

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. 

 

 

SOUČÁSTI:

 1. PŘIHLÁŠKY

 2. POZVÁNKY

 3. POTVRZENÍ LÉKAŘE 

 4. KAPACITA ŽÁKŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY - PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) - jen maturitní obory.

 6. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - jen pro obor reprodukční grafik

 7. KRITÉRIA PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY 

 8. VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 9. UCHAZEČI Z UKRAJINY

 

1. PŘIHLÁŠKY 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. Celkem tedy může žák podat až 5 přihlášek. 

 

VÝBĚR ŠKOLY NA PŘIHLÁŠKU - PRIORITIZACE

V přihlášce musí být zvoleno pořadí oborů vzdělávání podle priority

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení - do 24. 5. 2024.

 

Přihlášky se podávají 3 způsoby:

PROSÍME O VYUŽITÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY S OVĚŘENOU IDENTITOU (BANKOVNÍ IDENTITA ATD.). 

 1. elektronicky s ověřenou identitou - systém DIPSY (DIgitální Přihlašovací SYstém) na odkaze https://www.dipsy.cz/ (funkční od 1. 2. 2024)
 2. kombinovaně - elektronicky bez ověřené identity - DIPSY 
 3. papírově - postaru na speciálních tiskopisech (formuláři), které žáci obdrží ne ZŠ. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete zde - Úpravy podmínek přijímacího řízení

Součástí přihlášky u učebních oborů je nutně také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti - musí být uveden kód daného oboru!

 

Cizinci

Cizinci musí doložit:

 • splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou přeložený do českého jazyka, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR.
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo je jeho rodinným příslušníkem, na území ČR.

 

BROŽURA MŠMT K PŘIHLAŠOVÁNÍ

Leták_BROŽURA_Stránka_1

Leták_BROŽURA_Stránka_2

 

2. POZVÁNKY 

Po obdržení přihlášky bude uchazeči v systému přidělen kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pozvánky s kódem žáka a podrobnějšími informacemi včetně kritérií pro přijímací řízení budou zaslány:

 • elektronicky v systému - pokud jste přihlášku podali elektronicky s ověřením identity,
 • poštou - pokud jste přihlášku podali elektronicky bez ověření identity nebo papírově. 

 

3. POTVRZENÍ LÉKAŘE 

Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. 

Na potvrzení od lékaře musí být uveden kód daného oboru, který chce uchazeč studovat. 

Potvrzení je nutnou součástí dokumentů k přijímacímu řízení - formulář zde: Zdravotni posudek

 

4. KAPACITA PRO JEDNOTLIVÉ OBORY

MATURITNÍ OBORY

Letos neotevíráme nástavbu - kombinované studium. 

KÓD OBORU

NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ

18-20-M/01

Automatizace a robotika

1

18-20-M/01

Počítačová grafika

14

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby 

1

63-41-M/01

Business a právo

10

63-41-M/01

Management sportu a zdravý životní styl

1

UČEBNÍ OBORY

KÓD OBORU

NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJ. ŽÁKŮ

34-53-H/01

Grafický design (Reprodukční grafik)

16

66-51-H/01

Pracovník obchodu (Prodavač)

14

 

5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2024 (JPZ)

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

Pro 2. kolo se berou výsledky z 1. kola, tedy JPZ se v 2. kole nekoná. 

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení přijímacího řízení na naší škole podílí 60 %.

Termíny a místo konání

Letos budou moci žáci podat až 3 přihlášky na střední školy. Žáci budou mít 2 pokusy na JPZ, přižemž se počítají lepší pokusy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky následovně:

 • 1. řádný termín:     12. 4. 2024
 • 2. řádný termín:     15. 4. 2024 
 • 1. náhradní termín:   29. 4. 2024
 • 2. náhradní termín:   30. 4. 2024

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice není stanovena. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Časový limit na testy:

 • český jazyk a literatura - 60 minut
 • matematika - 70 minut

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

 

Cvičné testy 

Pro získání představy o formální podobě písemných testů a úloh je možné využít testy z minulých let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

 

TESTY NANEČISTO

Naše škola také bude pořádat zdarma testy nanečisto, kde si uchazeči mohou testy vyzkoušet v prostorách školy a vyhodnotí je s nimi naši vyučující. 

Termíny:

 • úterý 12. 3. 2024          14:30 - 16:30            MATEMATIKA
 • středa 13. 3. 2024        14:30 - 16:30            ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Přijímačky nanečisto probíhají v prostorách naší školy. Zkouška se skládá, tak jako ostrá verze testů přijímacích zkoušek, z 60 minutového testu z českého jazyka a literatury a 70 minutového testu z matematiky - hned poté následuje rozbor testu a oprava chyb s vyučujícím. 

Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek na naší střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování, tak jak to bude i u ostré verze přijímací zkoušky. 

Přihlášení:
Svůj zájem nahlaste do 8. 3. 2024 na adresu: jana.machanova@educa-sos.eu, kam zašlete jméno a příjmení žáka. Minimální počet zájemců (pro realizaci přijímacích zkoušek nanečisto) je 5 žáků. V případě nížšího počtu zájemců testy neproběhnou. 

Více informací na 556 708 760 nebo jana.machanova@educa-sos.eu. 

 

6. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - jen pro učební obor Grafický design (Reprodukční grafik)

Pro obor Grafický design (Reprodukční grafik) se konají školní přijímací zkoušky. Podrobnosti ke zkouškám jsou uvedeny kritériích přijímacího řízení zde:

Termíny zkoušek:

 • 1. řádný:       20. 3. 2024
 • 2. řádný:         3. 4. 2024
 • náhradní       24. 4. 2024 - pro uchazeče, kteří budou omluveni z řádného termínu

Termín zkoušek se uchazeč doví z pozvánky k přijímací zkoušce. 

 

7. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Kritéria pro přijímací řízení pro maturitní a učební obory jsou ke stažení zde:

8. VÝSLEDKY A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Termíny zveřejnění výsledků 2. kola: 21. 6. 2024

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny v systému DIPSy, webu školy a vstupních dveřích.

DALŠÍ POKYNY

 • Zápisové lístky se nepoužívají! 
 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se uchazečům neposílá. Datem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je datum zveřejnění výsledků přijatých a npřijatých uchazečů. 
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.
 • Možnost nahlížet do spisu - 10., 13. a 14. 5. 2024

ODVOLÁNÍ

Dle nové vyhlášky nebude možné se odvolat z kapacitních důvodů - nemá význam. Všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky. Odvolání se podává do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o nepřijetí, tedy do 20. 5. 2024. 

 

9. UKRAJINŠTÍ UCHAZEČI

V rámci přijímacího řízení musí ukrajinští uchazeči, kteří čerpají dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, doložit tyto dokumenty:

 1. vyplněnou přihlášku na SŠ
 2. prostou kopii víza 
 3. žádost o prominutí zkoušky z ČJ (Čeština se pak jen ověřuje pohovorem.)
 4. žádost o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce 
 5. vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ. Vysvědčení z 9. ročníku pravděpodobně potvrdí ZŠ v ČR, kterou daný žák studuje. Vysvědčení z 8. třídy (z Ukrajiny) nemusí žák nechávat překládat, ale měl by nám doložit originál. Pokud vysvědčení nemá žák fyzicky k dispozici, musí doložit čestné prohlášení - ke stažení zde - Cestne prohlaseni UA

Žádost o prominutí zkoušky z ČJ a žádost o konání zkoušky z matematiky v Ukrajinštině zde: Zadost pro uchazece s docasnou ochranou

 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

V případě ubytování žáků v Novém Jičíně doporučujeme kontaktovat Odborné učiliště a Praktickou školu v Novém Jičíně, která provozuje Domov mládeže. 

Více informací - zde

POSKYTUJEME SOUROZENECKÉ SLEVY - 2 000,- ZA ŠKOLNÍ ROK.

Bližší informace podá p. Walková – tel. 556 708 760, mail: jarmila.walkova@educa-sos.eu

PRO DALŠÍ MOŽNOSTI SLEV DÁLE SLEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FB.

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Hodnoceni na vysvedcenich.pdf
Kriteria pro 2. kolo prijimaciho rizeni - MATURITNI OBORY.pdf
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - GRAFIK.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY.pdf
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - PRODAVAČ.pdf
Prihlaska_2023-2024.pdf
Výsledky - Automatizace a robotika.pdf
Výsledky - Business a právo.pdf
Výsledky - Cestovní ruch.pdf
Výsledky - Grafický design.pdf
Výsledky - Management sportu a zdravý životní styl.pdf
Výsledky - Počítačová grafika.pdf
Výsledky - Pracovník obchodu.pdf
Zadost pro uchazece s docasnou ochranou.pdf
Zdravotni posudek.pdf
Cestne prohlaseni UA.docx
Čestné prohlášení UA.docx