Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Přijímáme uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

 • Maturitní obory a předpokládaný počet přijatých uchazečů

Automatizace a robotika  16
Počítačová grafika  14
Cestovní ruch a animační služby  20
Business a právo  15
Management sportu a zdravý životní styl 15
Podnikání (kombinované studium) 20
 • Učební obory a předpokládaný počet přijatých uchazečů 

Grafický design (Reprodukční grafik) 15
Pracovník obchodu (Prodavač)  15

Naše škola akceptuje pro přijímací řízení:

 • jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • prospěch na ZŠ

 • pohovor - jen u oboru Reprodukční grafik

Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení jsou dispozici v souborech KE STAŽENÍ (DOLE) ZVLÁŠŤ PRO MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY.

Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají:

 • 14. a 15. dubna 2020 - řádné termíny

 • 13. a 14. května 2020 - náhradní termíny

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám - nejpozději do 28. dubna 2020

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu do 1. 3. 2020 (resp. do 2. 3. 2020).  

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo poštou zaslán kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce. (Ředitelům škol bude prostřednictvím online systému CERMATu umožněno odeslat pozvánku k jednotným testům těm uchazečům nebo jejich zástupcům, kteří řediteli školy sdělí e-mailovou adresu - uveďte ji, prosím, v přihlášce.) Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. Výstupní hodnocení žáka ze základní školy se k přihlášce nevyžaduje.

Rozhodnutí o přijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:

 • na nástavbové studium;

 • na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;

 • na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

Výsledky přijímacího řízení:

 • učební obory - 24. dubna 2020 po 12:00 
 • maturitní obory - 30. dubna 2020

Výsledky přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a vstupních dveřích. Výsledky nepřijatých uchazečů budou zaslány poštou

Více informací pro JPZ naleznete na portále zde

 

V Novém Jičíně 27. 1. 2020

Mgr. Aleš Medek v.r.

ředitel školy 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení - maturitní obory.pdf
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení - učební obory.pdf
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě
Poslední novinky