Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče o studium

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitel školy pro školní rok 2019/2020 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

Čtyřleté studijní obory – denní studium: 

Kód oboru

Název studijního oboru

18-20-M/01

Počítačová grafika

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

63-41-M/01

Business a právo 

63-41-M/01

Management sportu a zdravý životní styl 

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

Tříleté učební obory – denní studium:

Kód oboru

Název učebního oboru

34-53-H/01

Grafický design (Reprodukční grafik)

66-51-H/01

Pracovník obchodu (Prodavač)

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stejně jako na všechny maturitní obory v republice. První termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. dubna 2019 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 13.5.2019) a druhý termín na 15. dubna 2019 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 14.5.2019). Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je 1. března 2019 (poštou nebo osobně na sekretariátu školy).

Výsledky přijímacího řízení:

Pro učební obory

Termín přijímacího řízení: I. kolo 24. dubna 2019, další kola podle potřeby. Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých. Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Pro maturitní obory 

Termín přijímacího řízení: I. kolo 30. dubna 2018, další kola podle potřeby. Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro obor Podnikání) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu stanoveném v § 60b školského zákona do 1. 3. 2019.

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo poštou zaslán kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce. (Ředitelům škol bude prostřednictvím IS CERTIS umožněno odeslat pozvánku k jednotným testům těm uchazečům nebo jejich zástupcům, kteří řediteli školy sdělí e-mailovou adresu - uveďte ji, prosím, v přihlášce.) Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. Výstupní hodnocení žáka ze základní školy se k přihlášce nevyžaduje.

Rozhodnutí o přijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:

  • na nástavbové studium;
  • na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;
  • na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
 

Další informace pro žáky.

SLEVY NA ŠKOLNÉM

VÍTE, ŽE EDUCA POSKYTUJE I SOUROZENECKÉ SLEVY - 2 000,- KČ ZA ŠKOLNÍ ROK.

Bližší informace podá p. Walková – tel. 556708760, mail: jarmila.walkova@educa-sos.eu

PRO DALŠÍ MOŽNOSTI SLEV DÁLE SLEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FB.

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení - maturitní obory.pdf
Kritéria pro první kolo přijímacího řízení - učební obory.pdf
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Terminy jednotne zkousky_jaro 2019.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
Vyhláška 27_2016 Sb. “ znění účinné od 1. 11. 2018.pdf
Vyhláška 353_2016 Sb. “ znění účinné od 1. 11. 2018.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Prodavač.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Reprodukční grafik.pdf
Školský zákon “ znění účinné od 1. 9. 2018.pdf
O Nás

EDUCA - střední odborná škola s.r.o.

Sociální sítě