Přijímací řízení

Ředitel školy zveřejnil výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (jednotlivé výsledky najdete v příloze úplně dole). 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 3. kolo

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče o studium

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a dále v souladu s platnou vyhláškou MŠMT ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na EDUCA – SOŠ, s.r.o. pro školní rok 2019/2020 pro tyto uvedené obory vzdělání:

Čtyřleté studijní obory s maturitou – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

18-20-M/01

Počítačová grafika

8

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

3

63-41-M/01

Business a právo

5

63-41-M/01

Management sportu

5

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

9

Tříletý učební obor – denní studium:

Kód oboru

Název oboru

Počet volných míst

66-51-H/01

Pracovník obchodu (prodavač)

7

Přihlášky ke studiu do 3. kola přijímacího řízení přijímáme do 28. 8. 2019. Přihlášky můžete přinést i osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00.

Škola ve 3. kole nevypisuje přijímací zkoušky. Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo jsou zveřejněna v příloze (úplně dole).

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.educa-sos.eu a na vstupních dveřích školy dne 30. 8. 2019.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro 3. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ.

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo poštou zaslán kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebního oboru Prodavač.

Rozhodnutí o přijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje na obor Podnikání (nástavba)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

SLEVY NA ŠKOLNÉM

VÍTE, ŽE EDUCA POSKYTUJE I SOUROZENECKÉ SLEVY - 2 000,- KČ ZA ŠKOLNÍ ROK.

Bližší informace podá p. Walková – tel. 556 708 760; mail: jarmila.walkova@educa-sos.eu

PRO DALŠÍ MOŽNOSTI SLEV DÁLE SLEDUJTE NÁŠ WEB NEBO FB.

V Novém Jičíně 17. 6. 2019

Mgr. Aleš Medek v. r.

ředitel školy

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Domov_mladeze_prihlaska.pdf
Kritéria - maturanti - 3. kolo.pdf
Kritéria - učni - 3. kolo.pdf
Odvolání Business a právo.pdf
Odvolání Reprodukční grafik.pdf
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2018_denni.pdf
Prihlaska_SS_2018_nastavba.pdf
Ubytovani_domov_mladeze.pdf
Výsledky BP 2. kolo.pdf
Výsledky CR 2. kolo.pdf
Výsledky Podnikání 2. kolo.pdf
Výsledky Počítačová grafika 2. kolo.pdf
Výsledky Prodavač 2. kolo.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Business a právo.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Cestovní ruch a animační služby.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Management sportu a zdravý životní styl.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Podnikání.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Počítačová grafika.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Prodavač.pdf
Výsledky přijímacího řízení - Reprodukční grafik.pdf