Přijímací řízení

Přijďte si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto

 

Pro naše uchazeče nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Termín této přijímací zkoušky nanečisto je úterý 5. 2. 2019 a 12. 2. 2019 od 14:30 hod. v prostorách naší školy. Zkouška se skládá, tak jako ostrá verze testů přijímacích zkoušek, z  60minutového testu z českého jazyka a literatury a 60minutového testu z matematiky. V dalším termínu bude následovat rozbor testů a nejčastější chyby.

Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si uchazeči vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek  na naší  střední škole. Před zahájením testů je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování, tak jak to bude i u ostré verze přijímací zkoušky. S výsledky budete seznámeni mailem.


1. termín ČJL+MAT: úterý 5. 2. 2019 (od 14:30 do 17:30) hod.

2. termín MAT+ČJL: úterý 12 2. 2019 (od 14:30 do 17:30) hod

Místo konání: EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., B. Martinů 1994/4, Nový Jičín
Cena: 400,- Kč (v případě, že žák bude přijat a bude žákem naší školy k 1. 9. 2018, bude mu poplatek 400,- Kč vrácen!!!)

Přihlášení:
Uhraďte částku 400 Kč hotově na sekretariátu školy v den konání (úterý 5. 2. 2019).

Svůj zájem nahlaste do 31. ledna 2019. Na adresu: jarmila.walkova@educa-sos.eu zašlete jméno a příjmení žáka. Minimální počet zájemců (pro realizaci přijímacích zkoušek nanečisto) je 5 žáků.

Informace pro český jazyk: marketa.bezdekova@educa-sos.eu

Informace pro matematiku: zuzana.jaluvkova@educa-sos.eu

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny na konci ledna 2019.

Pro ilustraci uvádíme informace z loňského roku.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče o studium

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitel školy pro školní rok 2018/2019 1. kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat:

Čtyřleté studijní obory – denní studium: 

Kód oboru

Název studijního oboru

18-20-M/01

Počítačová grafika

65-42-M/02

Cestovní ruch a animační služby

63-41-M/01

Business a právo 

63-41-M/01

Management sportu a zdravý životní styl 

64-41-L/51

Podnikání (kombinované studium)

Tříleté učební obory – denní studium:

Kód oboru

Název učebního oboru

34-53-H/01

Grafický design (Reprodukční grafik)

66-51-H/01

Pracovník obchodu (Prodavač)

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stejně jako na všechny maturitní obory v republice. První termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 10.5.2018) a druhý termín na 16. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 11.5.2018). Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je 1. března 2018.

Výsledky přijímacího řízení:

Pro učební obory

Termín přijímacího řízení: I. kolo 24. dubna 2018, další kola podle potřeby. Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých. Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Pro maturitní obory 

Termín přijímacího řízení: I. kolo 30. dubna 2018, další kola podle potřeby. Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro obor Podnikání) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ v termínu stanoveném v § 60b školského zákona do 1. 3. 2018.

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo poštou zaslán kód žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce. (Ředitelům škol bude prostřednictvím IS CERTIS umožněno odeslat pozvánku k jednotným testům těm uchazečům nebo jejich zástupcům, kteří řediteli školy sdělí e-mailovou adresu - uveďte ji, prosím,
v přihlášce.) Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno pouze u učebních oborů Prodavač a Reprodukční grafik. Výstupní hodnocení žáka ze základní školy se k přihlášce nevyžaduje.

Rozhodnutí o přijetí

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Povinnost potvrdit svůj úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku se nevztahuje:

  • na nástavbové studium;
  • na zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem;
  • na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, rozhodnutí o přijetí zaniká. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
 

Další informace pro žáky.

Fotogalerie

Soubory ke stažení
Postup po vyhlaseni vysledku prijimaciho rizeni.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.pdf
Prihlaska_SS_2017_nastavba.pdf
Prijimaci zkousky nanecisto.pdf
Terminy jednotne zkousky_jaro 2019.pdf
Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx
Prihlaska_SS_2017_nastavba.xlsx