Historie

EDUCA – STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. B. Martinů 1994/4, Nový Jičín je soukromou školou. EDUCA má více než třicetiletou tradici. Byla založena v roce 1991. Je jednou ze třinácti středních škol v okrese Nový Jičín a současně jednou ze dvou soukromých středních škol v tomto okrese. Původně byla založena jako Střední odborné učiliště a.s. Tonak a vyučovala jen učební obory, ale ihned v druhém roce činnosti byla zahájena výuka studijního oboru Podnikání. Od této doby se škola vždy snažila inovovat své studijní obory v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a požadavky praxe.

K 1. srpnu 1991 vzniklo Střední odborné učiliště a. s. Tonak, první soukromá škola v okrese Nový Jičín, která začínala s výukou tříletých učebních oborů Kloboučník/kloboučnice, Plsťař/plsťařka pro a. s. Tonak, Nový Jičín, dále oborů Pletař/pletařka pro a. s. Lonka, Příbor a dvouletého učebního oboru Textilní výroba pro s. p. Karnola, Nový Jičín. Pro absolventy tříletých učebních oborů bylo zajišťováno nástavbové denní a večerní studium s maturitou. Škola převzala tyto obory i s žáky ze SOU Tyršova 9, Nový Jičín.

V následujícím školním roce, tj. 1992/93 byla již zahájena výuka čtyřletého studijního oboru s maturitou Podnikatel, v jehož učebních dokumentech byly zapracovány nové moderní ekonomické předměty a byla posílena jazyková příprava a maximální využití počítačové techniky. V dalším roce jsme doplnili nové maturitní obory, a sice Textilní výroba a podnikatelství a Oděvnictví se zaměřením na navrhování a modelování oděvů a na podnikatelství. V roce 1995 došlo k úplnému osamostatnění školy, která se musela vyrovnávat s celou řadou dalších faktorů, například rozšíření podobných oborů na veřejných školách, pokles populace, hospodářská situace a podobně.

Vzhledem k nízkému počtu žáků a ukončení podnájemní smlouvy s a. s. Tonak, Nový Jičín na stávající prostory, se škola v průběhu školního roku 2000/2001 poprvé přestěhovala a změnila sídlo v Novém Jičíně na ul. Přemyslovců 834/4. V následujících letech počet žáků opět rostl a stávající prostory nebyly dostačující. Proto jsme si již od roku 2006 začali částečně pronajímat prostory bývalé základní školy v Novém Jičíně na ul. B. Martinů 1994/4 a ve školním roce 2010/2011 byla celá škola do těchto uvolněných prostor přestěhována včetně změny sídla.

V dubnu roku 2011 na základě projektu Novojičínské vzdělávací centrum, který byl schválen Regionální radou MSK a financován především z fondů EU, byla zahájena rekonstrukce celého areálu. Koncem tohoto roku probíhala v areálu školy další investiční akce – výměna oken a zateplení v rámci projektu, který realizovalo Město Nový Jičín, kterému tento objekt patří.

V letošním školním roce jsme pokračovali ve výuce oborů vzdělání s maturitní zkouškou podle zpracovaných školních vzdělávacích programů Cestovní ruch a animační služby, Počítačová grafika, Management sportu a zdravý životní styl, Business a právo a dále oborů vzdělání s výučním listem Pracovník obchodu a Grafický design. Dále také pokračujeme ve studiu našeho nového oboru, který spadá pod RVP Informační technologie s názvem Automatizace a robotika. Celkový počet žáků školy k 30. 9. 2021 byl 228.

Kromě plnění základních pedagogických a výchovných povinností se snažíme prezentovat účastí na celé řadě akcí a soutěží a zapojovat se do projektové činnosti.

Každoročně se rovněž zapojujeme do mezinárodních programů Evropské unie, především jsme součástí projektu Erasmus+, kde máme od roku 2020 akreditaci pro mobility.

Vybrané akce a projekty:

  • Ve školním roce 2021/2022 jsme byli zapojeni v rámci programu Erasmus+ do aktivity KA2 s projektem Grafein Education. Jedná se o mezinárodní spolupráci tří škol, naší, slovenské Súkromé školy uměleckého priemyslu ze Žiliny a portugalské Escola Artistica de Soares dos Reis z Porta. Cílem projektu je propojit znalosti a dovednosti v rámci grafického a IT vzdělávání. Projekt byl ukončen závěrečným setkáním všech partnerských škol v Novém Jičíně v květnu 2022. Dále probíhala aktivita KA1. V rámci této aktivity vycestovalo 24 žáků na třítýdenní stáže do Irska, Lotyšska a na Slovensko, 3 absolventi maturitních ročníků vycestovali na 3 měsíce do Portugalska, 3 učitelé absolvovali týdenní job shadowing na Slovensku a v Portugalsku a 2 učitelé se zúčastnili týdenního jazykového kurzu na Maltě.
  • Pravidelně konáme konferenci „Rozvoj Novojičínska“ – konference proběhla na téma Robotika a automatizace v říjnu 2021.  
  • Zahájili jsme projekt výstavby 2 odborných učeben pro IT obory (ROBO a SMART učebna) v rámci výzvy ITI Ostravsko. Projekt se vlivem covidu prodloužil a bude zrealizován až v průběhu školního roku 2022/2023.
  • Zúčastnili jsme se a úspěšně jsme realizovali výzvy Národního plánu obnovy: Doučování, Digitální propast, Spolu po Covidu.